สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น 2 อาคารตั้งอยู่บนถนนแจ้งสนิทฝั่งสวนสาธารณะห้วยม่วง

ที่อยู่

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เลขที่ 2  ถ.ราชธานี ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000