สาขาวิชาได้จัดทำเอกสารหรือคลิปวิดีโอแนะนำ ความรู้ เทคนิค และวิธีการแก้ปัญหา นอกรายวิชาที่น่าสนใจ นักศึกษาสามารถให้ความเห็นหรือเสนอหัวข้อที่สนใจเพิ่มเติมได้ที่ ช่อง Youtube ของสาขา หรือทางอีเมล์ : comsci@cs.ubru.ac.th เขียนเว็บแอปด้วย Codeigniter เบื้องต้นหัดสร้างเกม 2D ด้วย Unity

การให้บริการเว็บโฮสติ้ง

ทางคณะให้บริการ Web Hosting สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สาขาวิทยากรคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ และสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น) ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์  เพื่อนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น บนสิ่งแวดล้อมจริง

รายละเอียดบริการ
    1) Apache 2.4.37
    2) PHP 7.2.13
    3) MariaDB 5.5.62
    หมายเหตุ หากนักศึกษาประสงค์อยากให้เพิ่มเติมเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออื่นๆ  สามารถเสนอมาเพื่อประเมินความเป็นไปแล้วและให้บริการต่อไป

รายละเอียดแอคเคาท์
    1) พื้นที่ขนาด 2 GB
    2) โดเมนเนมจำนวน 1 โดเมน
    3) เมล์แอคเคาท์จำนวน 1 แอคเคาท์
    4) ฐานข้อมูลจำนวน 1 ฐาน

ขั้นตอนในการขอใช้บริการ
    1) กรอกใบสมัครเพื่อขอใช้บริการ คลิกที่นี่
    2) กรรมการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่กำลังศึกษาอยู่จริง
    3) อนุมัติและแจ้งผลทางอีเมล์


คู่มือการใช้งาน CS Web Hosting

(ปรับปรุงวันที่ 27 กรกฎาคม 2562)