ประกาศ..กำหนดการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1(รหัส63) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #ภาคปกติและภาคกศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี***********************#เอกสารที่ต้องดาวน์โหลดประกอบการกู้ยืม

1. ตารางบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาhttp://www.dsd.ubru.ac.th/images/pdf/gys25631.pdf

2. หนังสือรับรองการทำกิจกรรม(กรณีมีเกียรติบัตร หรือหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอื่น/ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองนี้)http://www.dsd.ubru.ac.th/images/pdf/gys25632.pdf

3. หนังสือรับรองรายได้ กยศ.http://www.dsd.ubru.ac.th/images/pdf/gys25633.pdf

4. หนังสือรับรองรายได้ กรอ.http://www.dsd.ubru.ac.th/images/pdf/gro25634.pdf

Tags:

Comments are closed